Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 307-313


МАТЕРИЈАЛНИ МОДЕЛ ЗА СИМУЛАЦИЈУ АРМИРАНОГ БЕТОНА ОЈАЧАНОГ FRP-OM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.030
UDK: 624.072.336 : 519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Витанов, Владимир
 
 Резиме:
 Рутинско димензионисање сеизмички отпорних армирано-бетонских конструкција тражи примену смичућих зидова као ефикасан начин додавања отпорности армирано-бетонским рамовским системима. Међутим, проблем настаје код конструкција које су изграђене пре више деценија и када се прате актуелни прорачунски захтеви, који их класификују као неодговарајуће. Јачи земљотреси широм света су показали недостатке димензионисања ових конструкција наношењем значајних оштећења носивим елементима. Једна од најновијих и обећавајућих техника ојачања је примена спољних спојених FRP трака и плахта. Различити приступи моделирања су примењени у овим истраживањима, а овај рад представља нови материјални модел који се може применити за моделирање армирано-бетонских елемената ојачаних FRP-ом и који је примењен у програму ANSYS. За потребе верификације, резултати из модела су упоређени са расположивим експерименталним подацима.
 
 Кључне речи:
 FRP ојачање, ANSYS, армирани бетон, нумерички модел