Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 315-322


ПОЖАРНА АНАЛИЗА ЧЕЛИЧНЕ ПРОСТЕ ГРЕДЕ КОРИШЋЕЊЕМ OPENSEES И ANSYS WORKBENCH
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.031
UDK: 624.042.5.072.2 : 519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Џолев, Игор; Радујковић, Александра; Цветковска, Мери; Лађиновић, Ђорђе; Радоњанин, Властимир
 
 Резиме:
 Уколико је тешко спровести експериментална истраживања, верификација резултата добијених коришћењем нумеричких процедура може се остварити компаративним анализама спроведеним различитим кôдовима нумеричких модела. У овом раду анализирана је челична проста греда изложена пожарном дејству, коришћењем “open source” програма OpenSEES и комерцијалног програма ANSYS Workbench. Материјална и геометријска нелинеарност су узете у обзир. Методологија прорачуна је усвојена према Еврокод стандардима ЕН 1991-1-2 и ЕН 1993-1-2. Резултати, у смислу померања средишње тачке у току времена, су упоређени и дискутовани.
 
 Кључне речи:
 OpenSees, Ansys Workbench, пренос топлоте, пожарна анализа