Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 323-330


ПАРАМЕТАРСКА АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ ЧЕЛИЧНИХ ОКВИРНИХ НОСАЧА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.032
UDK: 624.046.3.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ћорић, Станко
 
 Резиме:
 У овом раду је приказана параметарска анализа стабилности оквирних носача са оценом тачности решења датих у стандардима за прорачун челичних оквирних конструкција. Формулисана је метода за прорачун критичне силе, односно дужине извијања оквирних конструкција, а која се заснива на анализи глобалне стабилности конструкције. Тако срачуната сила омогућује да се даље срачунају и критичне силе, односно дужине извијања појединих притиснутих штапова у конструкцији. Нумеричка анализа у овом раду се заснива на прорачуну критичног оптерећења у еласто-пластичној области.
 
 Кључне речи: