Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 323-330


PARAMETARSKA ANALIZA STABILNOSTI ČELIČNIH OKVIRNIH NOSAČA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.032
UDK: 624.046.3.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ćorić, Stanko
 
 Rezime:
 U ovom radu je prikazana parametarska analiza stabilnosti okvirnih nosača sa ocenom tačnosti rešenja datih u standardima za proračun čeličnih okvirnih konstrukcija. Formulisana je metoda za proračun kritične sile, odnosno dužine izvijanja okvirnih konstrukcija, a koja se zasniva na analizi globalne stabilnosti konstrukcije. Tako sračunata sila omogućuje da se dalje sračunaju i kritične sile, odnosno dužine izvijanja pojedinih pritisnutih štapova u konstrukciji. Numerička analiza u ovom radu se zasniva na proračunu kritičnog opterećenja u elasto-plastičnoj oblasti.
 
 Ključne reči: