Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 133-142


УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЕЛАСТИЧНЕ И ЕЛАСТОПЛАСТИЧНЕ НОСИВОСТИ ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЕКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.012
UDK: 539.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Филиповић, Аљоша; Дивац, Љубо; Шумарац, Драгослав
 
 Резиме:
 Еластична носивост попречног пресека дефинише се линерном везом између напона и дефорmације и одређује се из услова да ни у једној тачки попречног пресека не дође до пластичних деформација. Уколико је пресек изложен чистом правом савијању тада се његова еластична носивост достиже појавом напона на граници течења у тачкама које су најудаљеније од неутралне осе. Еласто-пластична носивост попречног пресека достиже се када се у свакој тачки попречног пресека достигне напон на граници течења. Конзервативнији прописи заснивају се на еластичној носивости попречног пресека, док новији прописи, као што је Еврокод 3, допуштају да се носивост попречног пресека одреди применом еласто-пластичне анализе уколико пресек може да се потпуно пластификује, а да при томе не дође до избочавања дела пресека. Али, чак ни исцрпљење еласто-пластичне носивости попречног пресека у некој тачки носача, не мора нужно да значи колапс конструкције. Уколико је реч о статички неодређеном носачу формирање једног пластичног зглоба само редукује степен статичке неодређености, тако да је носач још увек у стању да пренесе додатна оптерећења. У овом раду биће дате основе еластичне и еласто-пластичне анализе попречног пресека као поступци одређивања граничне носивости код статички неодређених носача. Такође кроз пример челичног рама биће дата компаративна анализа димензионисања према еластичној носивости, еластопластичној носивости и граничној носивости
 
 Кључне речи:
 Еластичност, пластичност, напон, деформације, попречни пресек, течење, пластични зглоб