Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 133-142


UPOREDNA ANALIZA ELASTIČNE I ELASTOPLASTIČNE NOSIVOSTI POPREČNOG PRESEKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.012
UDK: 539.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Filipović, Aljoša; Divac, Ljubo; Šumarac, Dragoslav
 
 Rezime:
 Elastična nosivost poprečnog preseka definiše se linernom vezom između napona i deformacije i određuje se iz uslova da ni u jednoj tački poprečnog preseka ne dođe do plastičnih deformacija. Ukoliko je presek izložen čistom pravom savijanju tada se njegova elastična nosivost dostiže pojavom napona na granici tečenja u tačkama koje su najudaljenije od neutralne ose. Elasto-plastična nosivost poprečnog preseka dostiže se kada se u svakoj tački poprečnog preseka dostigne napon na granici tečenja. Konzervativniji propisi zasnivaju se na elastičnoj nosivosti poprečnog preseka, dok noviji propisi, kao što je Evrokod 3, dopuštaju da se nosivost poprečnog preseka odredi primenom elasto-plastične analize ukoliko presek može da se potpuno plastifikuje, a da pri tome ne dođe do izbočavanja dela preseka. Ali, čak ni iscrpljenje elasto-plastične nosivosti poprečnog preseka u nekoj tački nosača, ne mora nužno da znači kolaps konstrukcije. Ukoliko je reč o statički neodređenom nosaču formiranje jednog plastičnog zgloba samo redukuje stepen statičke neodređenosti, tako da je nosač još uvek u stanju da prenese dodatna opterećenja. U ovom radu biće date osnove elastične i elasto-plastične analize poprečnog preseka kao postupci određivanja granične nosivosti kod statički neodređenih nosača. Takođe kroz primer čeličnog rama biće data komparativna analiza dimenzionisanja prema elastičnoj nosivosti, elastoplastičnoj nosivosti i graničnoj nosivosti
 
 Ključne reči:
 Elastičnost, plastičnost, napon, deformacije, poprečni presek, tečenje, plastični zglob