Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 225-231


ИСКУСТВА НА МОДЕЛУ СМИЦАЊА FIB MODEL CODE 2010
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.028
UDK: 620.172.2:666.98
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Kovács, Imre
 
 Резиме:
 Међународна организација фиб је увела нови стандард (Model Code 2010) за смицање армираног бетона и преднапрегнутог бетона. Једначина која описује модел користи два параметра: Ө угао пукотине која се створила под утицајем сила смицања, кв– коефицијент доприноса бетона. Стандард (МЦ2010) описује три нивоа код приближног одређивања ових параметара. Први и трећи ниво се ослања на теорију модифицираног поља напона, док други ниво на теорију модифицираног поља пластичне деформације. Рад приказује и описује примењене методе у току великог броја практичних мерења смицања извршених у лабораторији за испитивање конструкција и материјала. Циљ експеримента је био да се упореде мађарски резултати мерења добијени на бетонима који су били армирани са полипропиленом и са челичним влакнама.
 
 Кључне речи:
 посмична чврстоћа, разина приближавања