Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 225-231


ISKUSTVA NA MODELU SMICANJA FIB MODEL CODE 2010
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.028
UDK: 620.172.2:666.98
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kovács, Imre
 
 Rezime:
 Međunarodna organizacija fib je uvela novi standard (Model Code 2010) za smicanje armiranog betona i prednapregnutog betona. Jednačina koja opisuje model koristi dva parametra: Ө ugao pukotine koja se stvorila pod uticajem sila smicanja, kv– koeficijent doprinosa betona. Standard (MC2010) opisuje tri nivoa kod približnog određivanja ovih parametara. Prvi i treći nivo se oslanja na teoriju modificiranog polja napona, dok drugi nivo na teoriju modificiranog polja plastične deformacije. Rad prikazuje i opisuje primenjene metode u toku velikog broja praktičnih merenja smicanja izvršenih u laboratoriji za ispitivanje konstrukcija i materijala. Cilj eksperimenta je bio da se uporede mađarski rezultati merenja dobijeni na betonima koji su bili armirani sa polipropilenom i sa čeličnim vlaknama.
 
 Ključne reči:
 posmična čvrstoća, razina približavanja