Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 233-238


PROCENA ZAHTEVANE DUKTILNOSTI AB OKVIRA PRIMENOM VREMENSKE ANALIZE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.029
UDK: 624.042.7:519.853
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Radujković, Aleksandra; Lađinović, Đorđe; Starčev-Ćurčin, Anka; Džolev, Igor; Rašeta, Andrija
 
 Rezime:
 U radu je prikazana procena zahtevane duktilnosti AB okvira pomoću nelinearne analize vremenskog odgovora. AB okviri različite spratnosti su projektovani prema EN 1992 i EN 1998 za dve klase duktilnosti i dva nivoa intenziteta seizmičkog opterećnja.Seizmički odgovor je određen na osnovu tri zapisa zemljotresa prema proceduri datoj u EN 1998. Zahtevana duktilnost je procenjena na globalnom i lokalnom nivou. Ove vrednosti su upoređene u zavisnosti od klase duktilnosti, broja spratova i seizmičkog intenziteta. Cilj rada je da se ukaže na uticaj, ne samo projektne klase duktilnosti, nego i projektnog seizmičkog opterećenja i spratnosti okvira na procenu zahtevane duktilnosti.
 
 Ključne reči:
 zahtev duktilnosti, nelinearna vremenska analiza, pomeranje, krivina, EN 1998, klasa duktilnosti