Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 305-311


РЕОЛОШКО-ДИНАМИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ У НЕХОМОГЕНОМ МЕТОДУ КОНАЧНИХ ТРАКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.040
UDK: 532.135
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милашиновић, Драган Д.; Борковић, Александар; Голеш, Даница
 
 Резиме:
 Рад представља метод коначних трака који је прилагођен анализи дводимензионалних нелинеарних проблема армиранобетонских плочастих конструкција. Развијене су нехомогене коначне траке које су подељене у ћелије у подужном правцу и слојеве по дебљини. За њих су формиране одговарајуће интерполационе функције. Бетон је моделиран у двоаксијалном стању напона у средњој равни коначне траке укључујући следеће ефекте: нелинеарна веза напон-деформација у притиску, лом у притиску, ојачање у притиску и прслине. Арматура је моделирана као размазан ортотропан слој у двоаксијалном стању напона. Нелинеарно понашање материјала је описано једнодимензионалним и дводименѕионалним моделима бетона и арматуре коришћењем аналитички изведене реолошко-динамичке конститутивне матрице.
 
 Кључне речи:
 Нехомогени метод коначних трака, реолошко-динамичка аналогија, армирани бетон, нелинеарна анализа