Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 305-311


REOLOŠKO-DINAMIČKO MODELIRANJE U NEHOMOGENOM METODU KONAČNIH TRAKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.040
UDK: 532.135
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milašinović, Dragan D.; Borković, Aleksandar; Goleš, Danica
 
 Rezime:
 Rad predstavlja metod konačnih traka koji je prilagođen analizi dvodimenzionalnih nelinearnih problema armiranobetonskih pločastih konstrukcija. Razvijene su nehomogene konačne trake koje su podeljene u ćelije u podužnom pravcu i slojeve po debljini. Za njih su formirane odgovarajuće interpolacione funkcije. Beton je modeliran u dvoaksijalnom stanju napona u srednjoj ravni konačne trake uključujući sledeće efekte: nelinearna veza napon-deformacija u pritisku, lom u pritisku, ojačanje u pritisku i prsline. Armatura je modelirana kao razmazan ortotropan sloj u dvoaksijalnom stanju napona. Nelinearno ponašanje materijala je opisano jednodimenzionalnim i dvodimenѕionalnim modelima betona i armature korišćenjem analitički izvedene reološko-dinamičke konstitutivne matrice.
 
 Ključne reči:
 Nehomogeni metod konačnih traka, reološko-dinamička analogija, armirani beton, nelinearna analiza