Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 313-318


PRIMENA NEHOMOGENOG METODA KONAČNIH TRAKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.041
UDK: 624.074.43:532.135
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milašinović, Dragan D.; Borković, Aleksandar; Goleš, Danica
 
 Rezime:
 Nehomogen metod konačnih traka primenjen je na materijalno nelinearnu analizu slobodno oslonjene armiranobetonske poliedarske ljuske raspona 20m. Konačne trake su po dužini podeljene u ćelije i uslojene po debljini. Viskoelastoplastična konstitutivna matrica je određena primenom reološko-dinamičke teorije. Rezultati analize su upoređeni sa rezultatima linearne analize. Prikazani su tipovi konvergencije napona u nehomogenom metodu konačnih traka u funkciji broja traka i broja članova reda.
 
 Ključne reči:
 Nehomogeni metod konačnih traka, reološko-dinamička teorija, armirani beton, poliedarska ljuska