Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 319-324


BIFURKACIONA STABILNOST TANKIH PLOČA METODOM KONAČNIH ELEMENATA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.042
UDK: 624.073:624.046.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mrđa, Nataša; Milašinović, Dragan D.
 
 Rezime:
 U radu je predstavljena primjena metoda konačnih elemenata pri analizi tankih ploča. Primjenjen je ortotropan konačni element sa dvanaest stepeni slobode i interpolacione funkcije kontinuiteta . Predmet rada je izvođenje matrice krutosti i geometrijske matrice krutosti, te definisanje problema bifurkacione stabilnosti. Rješavanje problema bifurkacione stabilnosti predstavlja određivanje kritičnih sila. Problem bifurkacione stabilnosti je razmatran na tankim pločama sa različitim graničnim uslovima. Primjenom teorijskih razmatranja, u softverskom paketu Mathematica je nastao program MKEBS, s ciljem dobijanja kritičnih sila kod ploča diskretizovanih sa različitim brojem konačnih elemenata. Kao konačan rezultat rada, kroz primjere su prikazani rezultati dobijeni primjenom programa MKEBS.
 
 Ključne reči:
 Bifurkaciona stabilnost, metod konačnih elemenata, Wolfram Mathematica