Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 319-324


БИФУРКАЦИОНА СТАБИЛНОСТ ТАНКИХ ПЛОЧА МЕТОДОМ КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.042
UDK: 624.073:624.046.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мрђа, Наташа; Милашиновић, Драган Д.
 
 Резиме:
 У раду је представљена примјена метода коначних елемената при анализи танких плоча. Примјењен је ортотропан коначни елемент са дванаест степени слободе и интерполационе функције континуитета . Предмет рада је извођење матрице крутости и геометријске матрице крутости, те дефинисање проблема бифуркационе стабилности. Рјешавање проблема бифуркационе стабилности представља одређивање критичних сила. Проблем бифуркационе стабилности је разматран на танким плочама са различитим граничним условима. Примјеном теоријских разматрања, у софтверском пакету Mathematica је настао програм МКЕБС, с циљем добијања критичних сила код плоча дискретизованих са различитим бројем коначних елемената. Као коначан резултат рада, кроз примјере су приказани резултати добијени примјеном програма МКЕБС.
 
 Кључне речи:
 Бифуркациона стабилност, метод коначних елемената, Wolfram Mathematica