Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 313-318


ПРИМЕНА НЕХОМОГЕНОГ МЕТОДА КОНАЧНИХ ТРАКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.041
UDK: 624.074.43:532.135
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милашиновић, Драган Д.; Борковић, Александар; Голеш, Даница
 
 Резиме:
 Нехомоген метод коначних трака примењен је на материјално нелинеарну анализу слободно ослоњене армиранобетонске полиедарске љуске распона 20м. Коначне траке су по дужини подељене у ћелије и услојене по дебљини. Вискоеластопластична конститутивна матрица је одређена применом реолошко-динамичке теорије. Резултати анализе су упоређени са резултатима линеарне анализе. Приказани су типови конвергенције напона у нехомогеном методу коначних трака у функцији броја трака и броја чланова реда.
 
 Кључне речи:
 Нехомогени метод коначних трака, реолошко-динамичка теоријa, армирани бетон, полиедарска љуска