Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 211-219


ANALIZA PRORAČUNA EKSCENTRIČNO PRITISNUTIH ELEMENATA PREMA EC3
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.19
UDK: 624.042.014.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Rančić, Nemanja; Milošević, Marko; Živković, Srđan; Marković-Branković, Jelena
 
 Rezime:
 Stabilnost ekscentrično pritisnutih elemenata može se prema EC3, vršiti pomoću metoda koje se baziraju na primeni teorije drugog reda kao i metoda baziranih na teoriji prvog reda na matematičkim modelima sa globalnim/lokalnim imperfekcijama sistema. Kontrola stabilnosti ekscentrično pritisnutih elemenata vrši se pomoću interakcionih formula na izolovanim elementima sa odgovarajućim dužinama izvijanja, koje se određuju u zavisnosti od graničnih uslova. U radu je prikazana detaljna analiza i data komparacija rezultata proračuna primenom pravila datih u Aneksu A i Aneksu B, EC 3.
 
 Ključne reči:
 ekscentrično naprezanje, EC 3, čelične konstrukcije.