Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 211-219


АНАЛИЗА ПРОРАЧУНА ЕКСЦЕНТРИЧНО ПРИТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНАТА ПРЕМА ЕC3
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.19
UDK: 624.042.014.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ранчић, Немања; Милошевић, Марко; Живковић, Срђан; Марковић-Бранковић, Јелена
 
 Резиме:
 Стабилност ексцентрично притиснутих елемената може се према EC3, вршити помоћu методa koje се базирају na примени теорије другог реда kao и метода базираних на теорији првог реда на математичким моделиma са глобалним/локалним имперфекцијама система. Kонтрола стабилности ексцентрично притиснутих елемената врши се помоћу интеракционих формулa na изолованиm елементиma са одговарајућим дужинама извијања, којe се одређују у зависности од граничних услова. У раду је приказана детаљна анализа и дата компарација резултата прорачуна применом правила датих у Анексу А и Анексу Б, EC 3.
 
 Кључне речи:
 ексцентрично напрезање, EC 3, челичне конструкције.