Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 203-209


САНАЦИЈА ДРВЕНЕ МЕЂУСПРАТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СПРЕЗАЊЕМ СА АБ ПЛОЧОМ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.18
UDK: 69.059.25:692.522.012.45
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милић, Милош; Петронијевић, Предраг; Вацев, Тодор; Нешовић, Иван; Зорић, Андрија
 
 Резиме:
 Радом је обухваћена санација дрвене међуспратне конструкције стамбеног објекта саграђеног тридесетих година прошлог века. Носивост дрвене конструкције је била задовољавајућа, али је постојао проблем великих амплитуда при осциловању, што је стварало неугодност код корисника. Санација је урађена спрезањем постојећих дрвених носача са армиранобетонском плочом. Плоча је изливена преко трапезних лимова, а као можданици су коришћени ексери. Дат је статички и динамички прорачун по фазама применом МКЕ и приказ извођења.
 
 Кључне речи:
 Санација, дрвена конструкција, АБ плоча, спрезање, ексери