Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 173-182


DINAMIČKA ANALIZA I ODGOVOR SISTEMA PRI UDARNOM OPTEREĆENJU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.015
UDK: 624.042.3.072.2:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Radović, Andrija; Radovanović, Janko
 
 Rezime:
 Mnoge konstrukcije mogu biti izložene udarnim opterećenjima. Njihovo ponašanje pod takvim ekstremnim uslovima opterećenja je od presudnog značaja za bezbednost ljudi i životnu sredinu. U savremenom projektovanju konstrukcija ovim opterećenjima se posvećuje velika pažnja. U radu je prikazana kratka teorijska i matematička formulacija nekoliko metoda pomoću kojih se može analizirati problem udara, izvršene su analize vremenskog odgovora jednog grednog nosača i upoređivanje dobijenih rezultata. Pored toga, izvršena je linearna i nelinearna dinamička analiza korišćenjem višenamenskih programa Abaqus i Diana.
 
 Ključne reči:
 Dinamička analiza, udarno opterećenje, MKE