Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 40, 2021.год., стр. 31-43


ЛИНЕАРНА И НЕЛИНЕАРНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈЕ ПРЕМА ЕН 1998-1:2004
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS40.02
UDK: 624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Петров, Рамона
 
 Резиме:
 Предмет рада је основа прорачуна конструкције према предлогу EN 1998-1:2004, у сеизмички активним подручјима. Представљена је статичка линеарно-еластична метода, метода еквивалентних бочних сила и нелинеарна (,,pushover”) метода за процену нелинеарног понашања армиранобетонских носећих конструкција при сеизмичким дејствима. У раду су предочени захтеви за усвајање димензија и армирање пресека у складу са прописима Еврокода 8 који треба да, поред услова потребне носивости, задовоље и услове локалне дуктилности чиме се спречава формирање пластичног механизма у виду флексибилног спрата. Методом еквивалентних бочних сила сеизмичко дејство се представља преко спектара убрзања. Линеарно еластична анализа конструкције урађена је применом програма ,,Tower” при чему су усвојени попречни пресеци и урађено је димензионисање строго водећи рачуна о препорукама из ЕЦ 8. У Tower -у су коришћени дводимензионални елементи при анализи конструкције. Нелинеарна анализа рама са истим усвојеним димензијама, арматуром и меродавном комбинацијом оптерећења је урађена у програму ,,Abaqus” чији је резултат pushover крива. За моделирање стубова и греда у Abaqus -у коришћени су тродимензионални хексаедарски елементи C3D8R који имају шест степени слободе на сваком чвору, три транслациона степена слободе (1,2,3) и три ротациона степена слободе (4,5,6). Приликом моделирања арматуре коришћени су елементи B21 линеарне греде, које имају два транслациона степена слободе (1,2) и један ротациони степен слободе (6).
 
 Кључне речи:
 Pushover анализа, нелинеарна статичка анализа, pushover крива.