Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 417-423


СТАБИЛИЗАЦИЈА КЛИЗИШТА У ЗОНИ УСЕКА БРОЈ 6 ОД КМ 28+478,00 ДО КМ 28+643,00
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.40
UDK: 624.131.537(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Радовановић, Јанко; Лазовић Радовановић, Марија; Николић, Јелена
 
 Резиме:
 У зони усека број 6 на аутопуту Е-80 Ниш-Димитровград од км 28 + 478,00 до км 28 + 643,00 дошло је до нарушавања стабилности косине и мобилизације масе. Додатним инклинометрима иземерена је дељина мобилисане клизне масе између 14м и 25м. Висина усека определила је да би заштитна конструкција у виду насуте галерије била најбоље решење. У раду је приказан детаљан геостатички прорачун стабилизације клизишта применом рачунарских програма Plaxis 2D и RocScience Slide. Даље у раду извршен је статички прорачун заштитне галерије у рачунарском програму Radimpex Tower 3D. Дoбијени резултати потврдили су да је предложена конструкција била довољно крута да обезбеди неопходну заштиту за коловозну конструкцију.
 
 Кључне речи:
 стабилизација клизишта, статички прорачун, насута галерија