Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 407-416


НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА СЛЕГАЊА УСЛЕД ИЗГРАДЊЕ ЈЕДНОГ НАТМ ТУНЕЛА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.39
UDK: 624.191.2:624.131.526
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мараш-Драгојевић, Снежана
 
 Резиме:
 Пројектовање тунела који се налазе у урбаном подручју, и често на малој дубини, у меком тлу, захтева адекватно предвиђање слегања површине терена. Контрола слегања је од нарочитог значаја код изградње тунела са отвореним челом. У раду је приказана анализа применом методе коначних елемената слегања изнад конвенционално грађеног тунела Steinhaldenfeld у Штутгарту, Немачка. Извршено је поређење профила слегања површшине терена добијених прорачунима са емпиријском Гаусовом кривом и профилом који је добијен мерењима.
 
 Кључне речи:
 Тунел, слегање, метод коначних елемената