Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 407-416


NUMERIČKA ANALIZA SLEGANJA USLED IZGRADNJE JEDNOG NATM TUNELA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.39
UDK: 624.191.2:624.131.526
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Maraš-Dragojević, Snežana
 
 Rezime:
 Projektovanje tunela koji se nalaze u urbanom području, i često na maloj dubini, u mekom tlu, zahteva adekvatno predviđanje sleganja površine terena. Kontrola sleganja je od naročitog značaja kod izgradnje tunela sa otvorenim čelom. U radu je prikazana analiza primenom metode konačnih elemenata sleganja iznad konvencionalno građenog tunela Steinhaldenfeld u Štutgartu, Nemačka. Izvršeno je poređenje profila sleganja površšine terena dobijenih proračunima sa empirijskom Gausovom krivom i profilom koji je dobijen merenjima.
 
 Ključne reči:
 Tunel, sleganje, metod konačnih elemenata