Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 357-366


ЈАЧАЊЕ МЕНАЏЕРСКИХ АКТИВНОСТИ КЛАСТЕРА И ПОСПЕШИВАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ЗГРАДА СА ПОТРОШЊОМ ЕНЕРГИЈЕ БЛИСКОМ НУЛИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.34
UDK: 502.131:69.01
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Аврамовић, Биљана; Ђорђевић, Ђорђе; Стојић, Драгослав
 
 Резиме:
 Грађевински Кластер DUNЂER из Ниша учествује у Европском пројекту COSME (акроним пројекта је SMART4NZEB, Grant Agreement No. 874425). Концепт градње објеката са потрошњом енергије блиском нули (Near Zero Energy Building – NZEB) није лако применљив у многим европским земљама, посебно у циљаним регионима овог пројекта (Румунија, Србија, Словенјиа и Пољска). Ранија истраживања су показала да су потребна инвестирања и оптимална интеграција погодних технологија за изградњу и/или реконструкцију зграда на nZEB нивоу, заједно са осавремењавањем релевантних технологија и вештина свих кључних учесника у процесу, најрелевантније препреке у реализацији. Штавише, задобијање поверења грађевинске индустрије и власника зграда за стварне енергетске перформансе nZEB концепта и смањење актуелних ризика везаних за нове технологије постају стратешки циљеви чије решавање може поспешити велика улагања у процес повећање енергетске ефикасности постојећег грађевинског фонда. Главни циљ пројекта SMART4NZEB је да креира одрживу сарадњу између ангажованих партнера и релевантних представника кључних фактора на нЗЕБ тржишту у изабраним државама Централне и Источне Европе, уз јачање изврсности менаџмента ангажованих кластера и подршку међурегионалних партнерстава у развоју конкурентних производа и технолошких решења за нове и постојеће зграде, што ће водити тржишном продору изградње зграда са потрошњом енергије блиском нули, тј. изградње, коришћења и поновног коришћења зграда. Предложена активност је у сагласности са политиком и препорукама дефинисаним у Стратешком оквиру за политику у индустрији Европске Уније – циркуларна економија и економија ниског угљендиоксида (Strategic Framework for EU Industrial Policy – Circular and Low Carbon Economy) обрађујући теме као што су nZEB, одржива енергија, обновљиви извори, ефикасна потрошња ресурса, итд., уз подршку циљева Паметне комуникације у специјализацији у акцији ‘Strengthening Innovation in Europe’s Regions’. Ово захтева јачу међурегионалну сарадњу, одрживо повезивање и инвестирање између регионалних еко-система у складу са ланцима вредности, ради максимизирања европског иновационог потенцијала помоћу паметне специјализације и кластера.
 
 Кључне речи:
 Кластер менаджмент, енергетска ефикасност, пасивна кућа, зграде са потрошњом енергије блиском нули, заштита околине, зградарство, Grin dil, COSME, Сарадња кластера, одрживо снабдевање енергијом, обновљиви извори, иновације у грађевинарству, грађевинска индустрија