Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 38, 2020.год., стр. 39-50


ПРИМЕНА “PUSHOVER“ АНАЛИЗЕ НА ВИШЕСПРАТНЕ АРМИРАНОБЕТОНСКЕ РАМОВЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS38.03
UDK: 624.012.45:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Табаковић, Драгана
 
 Резиме:
 Предмет овог рада је резултат анализе вишеспратног армиранобетонског рама, применом нелинеарне статичке “pushover“ анализе. Анализа је спроведена на конструкцији прорачунатој према важећим прописима за пројектовање сеизмички отпорних конструкција. Резултати су добијени помоћу два програмска пакета Radimpex Tower и Abaqus. Формиране су криве нелинеарног одговора конструкције како би се упоредили резултати добијени применом ова два програма.
 
 Кључне речи:
 Нелинеарна статичка анализа, армиранобетонски рам, “pushover“ анализа