Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 38, 2020.god., str. 39-50


PRIMENA “PUSHOVER“ ANALIZE NA VIŠESPRATNE ARMIRANOBETONSKE RAMOVE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS38.03
UDK: 624.012.45:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Tabaković, Dragana
 
 Rezime:
 Predmet ovog rada je rezultat analize višespratnog armiranobetonskog rama, primenom nelinearne statičke “pushover“ analize. Analiza je sprovedena na konstrukciji proračunatoj prema važećim propisima za projektovanje seizmički otpornih konstrukcija. Rezultati su dobijeni pomoću dva programska paketa Radimpex Tower i Abaqus. Formirane su krive nelinearnog odgovora konstrukcije kako bi se uporedili rezultati dobijeni primenom ova dva programa.
 
 Ključne reči:
 Nelinearna statička analiza, armiranobetonski ram, “pushover“ analiza