Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 37, 2020.год., стр. 89-102


ЕКОНОМИЧНА ДЕБЉИНА ПУНИХ АБ ПЛОЧА НОСИВИХ У ЈЕДНОМ ПРАВЦУ ПРЕМА ПБАБ'87 И ЕВРОКОДУ 2
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS37.08
UDK: 624.073.012.25
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Голеш, Даница
 
 Резиме:
 У раду су приказани поступак и критеријуми за одређивање економичне дебљине пуних армиранобетонских плоча носивих у једном правцу, распона од 2 до 10 m, оптерећених корисним оптерећењем од 1.5 до 10 kN/m2, према ПБАБ’87 и Еврокоду 2. Упоређени су резултати добијени по оба прописа и дате препоруке за усвајање економичне дебљине пуних АБ плоча, односа распон/дебљина и процента армирања.
 
 Кључне речи:
 Пуне АБ плоче, економична дебљина, ПБАБ’87, Еврокод 2