Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 37, 2020.год., стр. 103-111


АНАЛИЗА ЕФЕКАТА РЕСТИТУЦИЈЕ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ОПШТИНА БЕЧЕЈ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS37.09
UDK: 332.262(497.113 Bečej)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лазић, Јелена; Маринковић, Горан; Божић, Марко
 
 Резиме:
 У овом раду анализирани су ефекти реституције на пољопривредно земљиште, на примеру Општине Бечеј. Реституција, као актуелна тема и процес који се увелико спроводи у Републици Србији, анализирана је са становишта утицаја на пољопривредне парцеле, са циљем да се утврди утицај реституције на комасацију земљишта. Полазна хипотеза истраживања јесте да ли процесом реституције долази до уситњавања парцела. Самим тим, крајњи циљ истраживања јесте да се утврди да ли реституција има негативне ефекте на подручје катастарске општине у којој је вршено уређење земљишне територије комасацијом.
 
 Кључне речи:
 комасација, реституција, ефекти