Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 37, 2020.год., стр. 79-88


САНАЦИЈА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ РЕСНИЦЕ У КОЦЕЉЕВИ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS37.07
UDK: 624.21.014.2(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бешевић, Мирослав; Браловић, Немања; Гајић, Дарко
 
 Резиме:
 У раду је приказан пројекат санације моста преко реке Реснице у општини Коцељева на основу документације о затеченом стању. Постојећи мост је друмски, армиранобетонски, система греде са препустима средњег распона 4,15m и препустима 0,64 m и 1,05 m. На месту ослањања коловозне конструкције изведене су попречне греде променљивог попречног пресека које се ослањају на ободне зидове моста. Пројектним задатком је захтевано да се мост рачуна на возило V600 и да се прошири са две пешачке стазе. Статички прорачун моста је спроведен у програму Tower .
 
 Кључне речи:
 возило V600, мост, санација