Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 37, 2020.god., str. 89-102


EKONOMIČNA DEBLJINA PUNIH AB PLOČA NOSIVIH U JEDNOM PRAVCU PREMA PBAB'87 I EVROKODU 2
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS37.08
UDK: 624.073.012.25
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Goleš, Danica
 
 Rezime:
 U radu su prikazani postupak i kriterijumi za određivanje ekonomične debljine punih armiranobetonskih ploča nosivih u jednom pravcu, raspona od 2 do 10 m, opterećenih korisnim opterećenjem od 1.5 do 10 kN/m2, prema PBAB’87 i Evrokodu 2. Upoređeni su rezultati dobijeni po oba propisa i date preporuke za usvajanje ekonomične debljine punih AB ploča, odnosa raspon/debljina i procenta armiranja.
 
 Ključne reči:
 Pune AB ploče, ekonomična debljina, PBAB’87, Evrokod 2