Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 37, 2020.год., стр. 51-66


КОРИСНА ОПТЕРЕЋЕЊА ЗА ЗГРАДЕ ПРЕМА НОВОМ ПРАВИЛНИКУ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS37.05
UDK: 624.042:006.77
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Голеш, Даница
 
 Резиме:
 У раду је у кратким цртама приказана и упоређена српска регулатива за корисна оптерећења за зграде од 1948. године до данас. Наглашене су новине које у овој области доноси Еврокод 1, чија је примена, усвајањем новог Правилника за грађевинске конструкције постала обавезујућа. У односу на претходне прописе, Еврокод 1 даје прецизнију категоризацију површина према њиховој употреби, али и генерално веће интензитете корисног оптерећења него ранији SRPS U.C7.121 и SRPS U.C7.122.
 
 Кључне речи:
 Дејства на конструкције, корисна оптерећења за зграде, Еврокод 1