Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 37, 2020.god., str. 51-66


KORISNA OPTEREĆENJA ZA ZGRADE PREMA NOVOM PRAVILNIKU ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS37.05
UDK: 624.042:006.77
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Goleš, Danica
 
 Rezime:
 U radu je u kratkim crtama prikazana i upoređena srpska regulativa za korisna opterećenja za zgrade od 1948. godine do danas. Naglašene su novine koje u ovoj oblasti donosi Evrokod 1, čija je primena, usvajanjem novog Pravilnika za građevinske konstrukcije postala obavezujuća. U odnosu na prethodne propise, Evrokod 1 daje precizniju kategorizaciju površina prema njihovoj upotrebi, ali i generalno veće intenzitete korisnog opterećenja nego raniji SRPS U.C7.121 i SRPS U.C7.122.
 
 Ključne reči:
 Dejstva na konstrukcije, korisna opterećenja za zgrade, Evrokod 1