Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 455-460


НУМЕРИЧКИ ПРОРАЧУН КАРАКТЕРИСТИКА БЕТОНА ЗА АТЕНУАЦИЈУ ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.040
UDK: 666.974:004.4XCOM
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Станковић, Србољуб; Јанковић, Ксенија; Деспотовић, Ива
 
 Резиме:
 У овом раду се приказује метод нумеричког прорачуна тоталног масеног атенуационог коефицијента као једног од основних радијационих карактеристика материјала од којих се производе бетони за специјалну намену. Применом софтвера XCOM урађени су нумерички прорачуни, а потом су упоређени резултати између вредности масеног атенуационог коефицијента за изабрани тип бетона са баритом, за бетоне који су комбинација челика са магнетитом и челика са лимонитом, као и за UHPC бетон са баритом и наносиликом.
 
 Кључне речи:
 баритни бетон, бетон челик магнетит лимонит, UHPC бетон нано-силицијум диоксид, гама X зрачење, тотални масени атенуациони коефицијент