Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 525-534


САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ КАНАЛИСАЊА КИШНОГ ОТИЦАЈА У УРБАНОЈ РЕГЕНЕРАЦИЈИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.052
UDK: 551.578.1:711.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Василевска, Магдалена; Василевска, Љиљана
 
 Резиме:
 Као одговор на климатске промене, негативне ефекте урбанизације и индустријализације, као и бројне социо-економске, физичке и енвајронменталне промене у урбаним срединама и урбаним сливовима, у развијеним земљама су у последњих неколико деценија генерисани и имплементирани интегрисани приступи каналисања кишног отицаја, односно управљања атмосферским водама. Они се заснивају на принципу дужег а безбедног задржавања кишнице у урбаном сливу, што се постиже применом низа системских мера и техничких елемената осмишљених тако да што мање утичу на природни хидролошки циклус. Користи њихове примене су вишеструке, на шта указује искуство земаља које су кроз дефинисање одговарајућег законског и институционалног оквира омогућиле интеграцију примене савремених приступа каналисању кишног отицаја у процес урбанистичког планирања и пројектовања.
 
 Кључне речи:
 савремени приступи каналтисања кишног отицаја, урбанистичко планирање, урбанистичко пројектовање, урбана регенерација, интегрисање