Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 525-534


SAVREMENI PRISTUPI KANALISANJA KIŠNOG OTICAJA U URBANOJ REGENERACIJI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.052
UDK: 551.578.1:711.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vasilevska, Magdalena; Vasilevska, Ljiljana
 
 Rezime:
 Kao odgovor na klimatske promene, negativne efekte urbanizacije i industrijalizacije, kao i brojne socio-ekonomske, fizičke i envajronmentalne promene u urbanim sredinama i urbanim slivovima, u razvijenim zemljama su u poslednjih nekoliko decenija generisani i implementirani integrisani pristupi kanalisanja kišnog oticaja, odnosno upravljanja atmosferskim vodama. Oni se zasnivaju na principu dužeg a bezbednog zadržavanja kišnice u urbanom slivu, što se postiže primenom niza sistemskih mera i tehničkih elemenata osmišljenih tako da što manje utiču na prirodni hidrološki ciklus. Koristi njihove primene su višestruke, na šta ukazuje iskustvo zemalja koje su kroz definisanje odgovarajućeg zakonskog i institucionalnog okvira omogućile integraciju primene savremenih pristupa kanalisanju kišnog oticaja u proces urbanističkog planiranja i projektovanja.
 
 Ključne reči:
 savremeni pristupi kanaltisanja kišnog oticaja, urbanističko planiranje, urbanističko projektovanje, urbana regeneracija, integrisanje