Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 535-543


INTEGRISANI METOD URBANE MORFOLOGIJE I URBANA MORFOLOŠKA MATRICA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.053
UDK: 711.41
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lovra, Éva
 
 Rezime:
 Studija će opisati metode koje se primenjuju za definisanje urbanih tipova u Kraljevini Ugarskoj (1867-1918) i omogućavaju kategorizaciju njihovih urbanih tkiva. Metode je razvio autor jer nije bilo odgovarajućih načina za morfološka istraživanja gradova iz tog doba. Tipovi urbanih tkiva se mogu odrediti metodom integrisane urbane morfologije; urbana morfološka matrica je povezana sa integriranom metodom i definiše viši stepen tipologije, urbanističku tipologiju.
 
 Ključne reči:
 urbano tkivo, tipologija, metodologija