Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 373-382


ОЦЕНА ВРЕМЕНА ПОЈАВЕ ОТИЦАЈА У ХИДРОЛОШКИМ МОДЕЛИМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.036
UDK: 551.577:519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Плавшић, Јасна; Тодоровић, Андријана
 
 Резиме:
 Хидролошки модели служе за симулације отицаја са сливова на основу метеороло- шких података, а користе се у многим инжењерским задацима. Они се често користе и за оцену утицаја климатских промена тако што спроводе симулације са пројекцијама метеоролошких величина према неком сценарију промене климе. За поуздане хидролошке пројекције потребни су робусни хидролошки модели. Њихова ефикасност се обично квантификује различитим покаyатељима и хидролошким карактеристикама као што су средњи протоци, крива трајања протока или унутаргодишња расподела протока. Време појаве отицаја се ређе разматра као хидролошка карактеристика иако је веома важна у разматрањима утицаја климатских промена као што је ранија појава великих вода. У овом раду се разматра ефикасност хидролошког модела за слив реке Топлице у репродуковању неких хидролошких карактеристика, укључујући и време појаве отицаја. Резултати показују да је ефикасност модела добра, али да слагање симулираних и осмотрених индикатора времена појаве отицаја на то не указују. Зато се препоручује да се индикатори времена појаве отицаја укључе у поступак евалуације модела, посебно за моделе који су намењени оцени утицаја климатских промена.
 
 Кључне речи:
 сезонска расподела отицаја, време појаве отицаја, хидролошко моделирање, хидролошке карактеристике, евалуација модела.