Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 373-382


OCENA VREMENA POJAVE OTICAJA U HIDROLOŠKIM MODELIMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.036
UDK: 551.577:519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Plavšić, Jasna; Todorović, Andrijana
 
 Rezime:
 Hidrološki modeli služe za simulacije oticaja sa slivova na osnovu meteorolo- ških podataka, a koriste se u mnogim inženjerskim zadacima. Oni se često koriste i za ocenu uticaja klimatskih promena tako što sprovode simulacije sa projekcijama meteoroloških veličina prema nekom scenariju promene klime. Za pouzdane hidrološke projekcije potrebni su robusni hidrološki modeli. NJihova efikasnost se obično kvantifikuje različitim pokayateljima i hidrološkim karakteristikama kao što su srednji protoci, kriva trajanja protoka ili unutargodišnja raspodela protoka. Vreme pojave oticaja se ređe razmatra kao hidrološka karakteristika iako je veoma važna u razmatranjima uticaja klimatskih promena kao što je ranija pojava velikih voda. U ovom radu se razmatra efikasnost hidrološkog modela za sliv reke Toplice u reprodukovanju nekih hidroloških karakteristika, uključujući i vreme pojave oticaja. Rezultati pokazuju da je efikasnost modela dobra, ali da slaganje simuliranih i osmotrenih indikatora vremena pojave oticaja na to ne ukazuju. Zato se preporučuje da se indikatori vremena pojave oticaja uključe u postupak evaluacije modela, posebno za modele koji su namenjeni oceni uticaja klimatskih promena.
 
 Ključne reči:
 sezonska raspodela oticaja, vreme pojave oticaja, hidrološko modeliranje, hidrološke karakteristike, evaluacija modela.