Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 217-224


ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОДРЕЂИВАЊЕ ПОМЕРАЊА НА ПЛЕКСИГЛАС МОДЕЛУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.020
UDK: 624.042.7:519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Варју, Ђерђ; Прокић, Александар; Бешевић, Мирослав
 
 Резиме:
 У раду је приказан поступак за експериментално одређивање хоризонталног померања тачке услед дејства хоризонталне силе модела израђеног од плексигласа, који има сразмерно исту геометрију као и нумерички пример узет у радовима многих аутора за анализу језгра високих зграда. Ово испитивање нуди могућност експерименталне анализе армирано-бетонског језгра на утицаје хоризонталног оптерећења од сеизмичких сила и дејства ветра. Резултати су упоређени са резултатима добијеним помоћу МКЕ и показују значајно слагање.
 
 Кључне речи:
 експериментални модел, језгро високих зграда, танкозидни носачи, торзија