Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 209-215


ПРИБЛИЖНО РЕШЕЊЕ ЗА КОНАЧНЕ УГИБЕ ТЕШКЕ КОНЗОЛЕ СА СИЛОМ НА КРАЈУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.019
UDK: 624.072.21:517.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Okuka, Aleksandar S.; Rehlicki Lukešević, Lidija; Szabolcs, Cakó; Spasić, Dragan T.
 
 Резиме:
 У раду се проучава угиб конзоле под дејством униформно распоређеног оптерећења и концентрисане силе која делује на њеном слободном крају, а што укључује нелинеарност геометријског типа и класичну Бернули-Ојлерову теорију еластичних штапова. Нелинеарни двотачкасти гранични задатак који описује равнотежну конфигурацију конзоле решаван је применом Лапласових трансформација и метода сукцесивних апроксимација. Добијена аналитичка апроксимација решенја граничног проблема упоређивана је са нумеричким решењем као и са експерименталним резутатима добијеним у лабораторији
 
 Кључне речи:
 Лапласова трансформација, нелинерни проблем граничних вредности, сукцесивне апроксимације, раванска теорија еластичних штапова