Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 209-215


PRIBLIŽNO REŠENJE ZA KONAČNE UGIBE TEŠKE KONZOLE SA SILOM NA KRAJU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.019
UDK: 624.072.21:517.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Okuka, Aleksandar S.; Rehlicki Lukešević, Lidija; Szabolcs, Cakó; Spasić, Dragan T.
 
 Rezime:
 U radu se proučava ugib konzole pod dejstvom uniformno raspoređenog opterećenja i koncentrisane sile koja deluje na njenom slobodnom kraju, a što uključuje nelinearnost geometrijskog tipa i klasičnu Bernuli-Ojlerovu teoriju elastičnih štapova. Nelinearni dvotačkasti granični zadatak koji opisuje ravnotežnu konfiguraciju konzole rešavan je primenom Laplasovih transformacija i metoda sukcesivnih aproksimacija. Dobijena analitička aproksimacija rešenja graničnog problema upoređivana je sa numeričkim rešenjem kao i sa eksperimentalnim rezutatima dobijenim u laboratoriji
 
 Ključne reči:
 Laplasova transformacija, nelinerni problem graničnih vrednosti, sukcesivne aproksimacije, ravanska teorija elastičnih štapova