Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 217-224


EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE POMERANJA NA PLEKSIGLAS MODELU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.020
UDK: 624.042.7:519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Varju, Đerđ; Prokić, Aleksandar; Bešević, Miroslav
 
 Rezime:
 U radu je prikazan postupak za eksperimentalno određivanje horizontalnog pomeranja tačke usled dejstva horizontalne sile modela izrađenog od pleksiglasa, koji ima srazmerno istu geometriju kao i numerički primer uzet u radovima mnogih autora za analizu jezgra visokih zgrada. Ovo ispitivanje nudi mogućnost eksperimentalne analize armirano-betonskog jezgra na uticaje horizontalnog opterećenja od seizmičkih sila i dejstva vetra. Rezultati su upoređeni sa rezultatima dobijenim pomoću MKE i pokazuju značajno slaganje.
 
 Ključne reči:
 eksperimentalni model, jezgro visokih zgrada, tankozidni nosači, torzija