Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 203-208


O MODELIMA DINAMIČKOG AMORTIZERA ZA SLUČAJ HARMONIJSKE POBUDE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.018
UDK: 534.1:519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Spasić, Dragan T.; Okuka, Aleksandar S.
 
 Rezime:
 Primarna masa može bez trenja da klizi po horizontalnom pravcu pod dejstvom periodične sile sinusnog oblika. Masa je preko viskoelastičnog štapa vezana za nepokretni zid. S druge strane primarne mase preko drugog viskoelastičnog štapa povezana je još jedna masa koja može da klizi bez trenja po istom pravcu. Ovaj problem je deo gotovo svih udžbenika iz teorije oscilacija. Međutim, mnogi od tih udžbenika razmatraju uslove pod kojima će amplituda ustaljenog kretanja primarne mase biti nula, a samo neki od njih govore o redukciji ili smanjenju te amplitude što je moguće više. Opet u gotovo svim tim udžbenicima koriste se Hukov ili Kelvin-Vojtov model tj. linearna opruga ili linearna opruga paralelno vezana za linearnu prigušnicu. U ovom radu se uslovi absorbovanja dejstva prinudne sile koji redukuju amplitudu ustaljenog kretanja primarne mase formulišu za slučaj Kelvin-Zenerovog modela viskoelastičnog štapa i njegove frakcione generalizacije. Dobijeni uslovi interpretiraju se u duhu ograničenja na koeficijente u modelu koji slede iz Klauzius-Diemove nejednakosti. Predloženi model se može upotrebiti u analizi disipacije energije mehaničkih sistema koji uključuju elastomere, polimere, biološka tkiva, biomaterijale i druge realne materijale.
 
 Ključne reči:
 Pasivno upravljanje vibracijama, frakcioni Kelvin-Zenerov model viskoelastičnog tela, Klauzius-Diemova nejednakost