Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 193-202


RAČUNARSKA SIMULACIJA 1D MODELA POBUĐENOG DVO FREKVENTNIM DEJSTVOM SPOLJAŠNJIH POMERANJA – DEO 2
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.017
UDK: 531.1:519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Miličić, Ilija M.; Prokić, Aleksandar; Folić, Radomir
 
 Rezime:
 U ovom radu nametnuta je, 1D dinamičkom modelu sa otporom podloge, pobuda u području niskih učestanosti. Matematički je modelirana pobuda sa dve različite učestanosti amplituda pomeranja (Ω1≠Ω2≠0) i predstavlja posebnost ovog istraživanja. Primenjujući algoritme Furijeovih transformacija tretirane amplitude pomeranja u frekventnom i vremenskom domenu respektuju preslikavanje predloženo funkcijom prenosa (I.M.Miličić, 2015). Sprovedenim računarskim simulacijama potvrđeno je da pomeranja konstruktivnih sistema pri nižim učestanostima spoljašnje pobude kontroliše krutost.
 
 Ključne reči:
 Simulacija, dinamički model, FFT i IFFT algoritam, funkcija prenosa, pomeranja.