Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 705-714


УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА РЕКЕ ТОПЛИЦА У УСЛОВИМА МОГУЋЕ ПРОМЕНЕ КЛИМЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.075
UDK: 556:551.583
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ивковић, Марија; Кржич, Александра
 
 Резиме:
 Очекује се да ће климатске промене имати утицаја на компоненте водног биланса речног слива а које ће се огледати кроз промену режима течења. Промене је потребно квантификовати због њиховог утицаја на водоснадбевање, наводњавање, коришћење хидроенергије као и на екосистем слива у целини. Различити IPCC сценарији емисије CO2 и климатски модели формирају различите могуће метеоролошке услове на сливу реке Топлица. Хидролошке пројекције су симулиране HBV моделом са падавинама и температурама добијеним из RCMSEEVCCC/ ECHAM5 и RCM-SEEVCCC/SINTEX-G климатских модела по A1B IPCC/SRES сценарију као и ECHAM5/RCM-SEEVCCC модела и А2 сценарија. Анализиран је и утицај новог IPCC RCP8.5 сценарија коришћењем CMCCCM/NMMB климатских модела. У раду су приказани утицаји које би ови климатски сценарији имали на управљање водама овог слива у будућности.
 
 Кључне речи:
 климатске промене, слив, Топлица