Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 705-714


UPRAVLJANJE VODAMA REKE TOPLICA U USLOVIMA MOGUĆE PROMENE KLIME
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.075
UDK: 556:551.583
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ivković, Marija; Kržič, Aleksandra
 
 Rezime:
 Očekuje se da će klimatske promene imati uticaja na komponente vodnog bilansa rečnog sliva a koje će se ogledati kroz promenu režima tečenja. Promene je potrebno kvantifikovati zbog njihovog uticaja na vodosnadbevanje, navodnjavanje, korišćenje hidroenergije kao i na ekosistem sliva u celini. Različiti IPCC scenariji emisije CO2 i klimatski modeli formiraju različite moguće meteorološke uslove na slivu reke Toplica. Hidrološke projekcije su simulirane HBV modelom sa padavinama i temperaturama dobijenim iz RCMSEEVCCC/ ECHAM5 i RCM-SEEVCCC/SINTEX-G klimatskih modela po A1B IPCC/SRES scenariju kao i ECHAM5/RCM-SEEVCCC modela i A2 scenarija. Analiziran je i uticaj novog IPCC RCP8.5 scenarija korišćenjem CMCCCM/NMMB klimatskih modela. U radu su prikazani uticaji koje bi ovi klimatski scenariji imali na upravljanje vodama ovog sliva u budućnosti.
 
 Ključne reči:
 klimatske promene, sliv, Toplica