Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 645-650


УПОРЕДНА АНАЛИЗА МЕТОДА ЗА ПРОРАЧУН ПАН КОЕФИЦИЈЕНТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.069
UDK: 551.573
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милановић, Младен; Трајковић, Славиша; Гоцић, Милан
 
 Резиме:
 Евапотранспирација и евапорација представљају битне параметре за успешно управљање водним ресурсима и другим активностима везаним за воду и пољопривредну производњу. Пан евапотранспирациони метод је метод за прорачун референтне евапотранспирације (ЕТ0), тј. метод који директно повезује евапорацију и ЕТ0. Овај метод користи пан коефицијент (Кп) и пан евапорацију (Епан). Овај метод је широко распрострањен због своје једноставности, лакоће интерпретације података и њихове примене и погодности за локације са ограниченом доступношћу метеоролошких података. У овом раду шест метода за Кп су упоређене са табличним вредностима Кп предложених од стране Doorenbos и Pruitt -а. За поређење метода коришћена су шест статистичка теста. На основу резултата статистичких тестова, Snyderov модел има највећу сличност са вредностима Кп, док Abdel-Wahed и Snyder модел има највећа одступања.
 
 Кључне речи:
 референтна евапотранспирација, пан коефицијент, Snyder модел, Abdel-Wahed и Snyder модел.