Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 651-660


ОДРЕЂИВАЊЕ ФИЛТРАЦИОНИХ КАРАКТЕРИСТИКА КОЛМИРАЈУЋЕГ СЛОЈА УЗ РЕКУ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ТЕСТА ПРОБНОГ ЦРПЉЕЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.070
UDK: 551.444:627.532
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милашиновић, Милош; Јаћимовић, Ненад
 
 Резиме:
 Пројектовање дренажних бунара је један од најчешће примењиваних поступака за снижење нивоа подземних вода, при чему је потребно одредити број бунара и проток који се на њима црпи. Ови параметри зависе од филтрационих карактеристика издани, нивоа у реци као и удаљености бунара од реке. Утицај близине реке огледа се у томе што она прихрањује издан из које се црпи вода што може утицати на повећање броја бунара или повећање капацитета пумпи за црпљење. Снижење НПВ у близини реке рачуна се применом методе огледалних слика. При употреби ове методе потребно је водити рачуна о филтрационим карактеристикама водоносне издани али и колмирајућег слоја на дну реке. Приказана је модификација методе огледалних слика која у обзир узима и карактеристике поменутог слабије пропусног слоја и методологија за одређивање карактеристика колмирајућег слоја на основу резултата теста пробног црпљења.
 
 Кључне речи:
 снижење НПВ, дренажни бунар, колмирајући слој, метода огледалних слика