Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 593-600


ПРОРАЧУН ВЕРТИКАЛНИХ СЕИЗМИЧКИХ ХИДРОДИНАМИЧКИХ УТИЦАЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.063
UDK: 532.5:550.34
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Muganda, Anna Ingaitsa; Миловановић, Бојан; Кузмановић, Владан; Савић, Љубодраг
 
 Резиме:
 У раду се анализира Зангаров поступак прорачуна сеизмичких хидродинамичких оптерећења која делују на косу контуру гравитационе бетонске бране. Упоређују се различити нумерички модели са поступком који је предложио Зангар и даје се регресиона формула која елиминише уочена одступања.
 
 Кључне речи:
 сеизмичко хидродинамичко оптерећење, Зангарова парабола