Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 553-562


ВКА КАО ПОДРШКА ИЗБОРУ МЕТОДА РЕМЕДИЈАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА БРАУНФИЛДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.059
UDK: 504:502.174
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милошевић, Мимица; Милошевић, Душан; Станојевић, Ана; Милошевић, Александра
 
 Резиме:
 Градитељска пракса се активно бави решавањем проблематике браунфилд локација и стварањем могућности за њихову обнову и поновно коришћење. С обзиром да савремена наука нуди широк спектар ремедијационих технологија, у току процеса обнове браунфилда потребно је определити се за најоптималнију методу. Истраживање рада заснива се на примени вишекритеријумске анализе у рангирању могућих алтернатива са циљем да се доносиоцима одлуке поједностави избор одговарајуће методе, узевши у обзир њихов утицај на животну средину.
 
 Кључне речи:
 Регенерација браунфилда, технологије ремедијације земљишта, вишекритеријумска анализа